Hondenpension Loonse Hoek

Finantien 1

5175 NW Loon op Zand

Tel : 0416-363907

K.v.K. nummer: 68644728

E-mail : info@loonsehoek.nl

 

Hondenpension Loonsehoek heeft medio 2017 een nieuwe eigenaar !

 

Huisregels / Voorwaarden:

De Voorwaarden

 

         De hond(en) dienen aangelijnd en GOED uitgelaten bij ons binnen gebracht te worden

         De riem(en) gaan mee naar huis, dit om zoek raken en verwarring te voorkomen.

·        De hond(en) dienen vlovrij te zijn.

·        De hond(en) dienen de juiste inentingen gehad te hebben (zie onder voorwaarden).

·        U dient het volledig en correct ingevulde entingboekje mee te brengen.

·        dekens, mandjes, speeltjes e.d. kunt U altijd mee brengen.

·        Bij het brengen en ophalen van de hond(en), gaat u NIET mee de kennels in,

         dit om onrust bij de eventueel al aanwezige hond(en) te voorkomen en voor

         uw hond(en) is het niet prettig als u ze in een kennel moet zetten en vervolgens

         vertrekt.· Wij houden ons strikt aan onze openingstijden Brengen en Halen tussen 8.30 en 9.30

         heeft u geen afspraak met ons zullen wij u verzoeken om een afspraak te maken en op dat

         tijdstip terug te komen.

 

·        Laat altijd een telefoonnummer achter waarop iemand te bereiken is.

 

·        Kunt u de hond niet op afgesproken tijd/datum komen brengen/halen, laat dit ons

         dan zo spoedig mogelijk weten zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken.

Voorwaarden:

In het Hondenpension “Loonse Hoek” worden uitsluitend en alleen huisdieren toegelaten die voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 

      Alleen honden die zijn geïdentificeerd en in bezit zijn van een deugdelijk entingboekje. Honden dienen voorts gevaccineerd te zijn ter voorkoming van:Hondenziekte (de vaccinatie mag niet minder zijn dan 4 weken en niet langer dan 2 jaren voor de eerste verblijfsdag zijn

toegediend): Parvo, Weil en Kennelhoest (de vaccinatie mag niet minder dan 4 weken en niet langer dan 1 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend)Het hondenpension is gerechtigd inzage in de vaccinatiebewijzen te verlangen en bij weigering daarvan, alsmede indien het vaccinatiebewijs ondeugdelijk wordt bevonden, verblijf van het huisdier te weigeren, zonder enige vergoeding hoe ook genaamd gehouden te zijn.

 

Ieder aangeboden huisdier dient vrij te zijn van ongedierte zoals: vlooien, teken, oormijt enz. Bij drachtige c.q. loopse teven zijn alle daaruit  voortvloeiende onkosten  -hoe ook genaamd- voor de rekening van de eigenaar. Met uitzondering van die loopse teven waarvan de eigenaar zulks gemeld heeft en ten aanzien waarvan het hondenpension heeft toegezegd de zorg op zich te nemen. 

 

Eventuele bijzonderheden met betrekking tot een aangeboden huisdier, zoals medicijn gebruik, speciale dieetvoorschriften etc. dienen te worden gemeld bij gebreke waarvan het dierenpension van ieder aansprakelijkheid is ontheven. Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het daadwerkelijke verblijf wijzigingen in deze “bijzonderheden” voordoen dan is de eigenaar gehouden zulks bij het  hondenpension te melden. Medicijnen dienen in de originele verpakking aangeboden te worden met vermelding van :

naam huisdier, naam eigenaar, naam medicijn, naam dierenarts en dosering.

 

Indien een huisdier onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf in het hondenpension voortgezet dient te worden, dan dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan het hondenpension te verstrekken. Medische kosten- waaronder begrepen kosten van medicijnen- noodzakelijk of  gewenst ter zake van ziekte of gebreken waarmee het huisdier bij opname in het  hondenpension reeds behept komen volledig voor de rekening van de eigenaar. 

 

Het hondenpension verplicht zich het huisdier een optimale verzorging te geven. Bij eventuele ziekte zal het hondenpension op indicatie van een dierenarts de noodzakelijke medische begeleiding geven. De medische kosten –waaronder begrepen kosten van medicijnen- welke noodzakelijk zijn als gevolg van een trauma welke het huisdier tijdens het verblijf in het hondenpension heeft opgelopen komen voor rekening van het hondenpension. Voor andere kosten en schaden –hoe ook genaamd- is het hondenpension echter in geen enkel opzicht

aansprakelijk. 

 

Voor ieder in het hondenpension op te nemen huisdier wordt door het hondenpension een rekening verstrekt. Het hondenpension is gerechtigd om zonder nadere opgave van redenen en reserveringsaanvrage te weigeren.

Na het invullen van het formulier waarmee er daadwerkelijk een plaats gereserveerd is, het gehele bedrag dient te zijn voldaan alvorens het huisdier in het hondenpension wordt opgenomen. Bij niet, niet-tijdig of niet volledige betaling van het reserveringsgeld en/of pensiongeld is het hondenpension “gerechtigd” –onverminderd haar overige rechten- toelating van het huisdier  te weigeren.

 

Annulering:               

Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

– Annulering vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs

– Annulering tot 2 maanden of langer vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs

– Annulering tot 4 weken vóór het ingaan van de overeenkomst:75% van de prijs

– Annulering binnen 3 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs

   Indien U annuleert wordt er 25.00 administratie kosten in rekening gebracht

 

           Bij weigering van het hondenpension van opname in het pension wegens ontbreken van een geldig vaccinatiebewijs identificatie bij honden,

alsmede bij het voortijdig beëindigen van de overeengekomen verblijfsduur van het huisdier is het hondenpension niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde gelden. 

 

Indien de overeengekomen verblijfsduur met meer dan vijf dagen wordt overschreden zonder dat de eigenaar zulks aan het hondenpension heeft gemeld en/of zonder dat het hondenpension met deze overschrijding heeft ingestemd, wordt het hondenpension reeds nu voor alsdan gemachtigd de desbetreffende huisdier te vervreemden. De eventueel alsdan behaalde opbrengst zal het hondenpension allereerst doen strekken in mindering op hetgeen de eigenaar van het huisdier aan het hondenpension is verschuldigd en het eventueel daarna resterend batig saldo zal door het hondenpension aan de eigenaar ter beschikking worden gesteld zonder dat de eigenaar enig andere aanspraak jegens het hondenpension kan doen gelden en alles onverminderd de verplichting van de eigenaar om tot aan de datum waarop het huisdier het hondenpension verlaat de vastgestelde pensionprijs te voldoen.

 

Als de afgesproken pensiontijd overschreden wordt, is het hondenpension gerechtigd de prijs van de overschreden tijd te verhogen met 50%. 

 

Ingeval een huisdier gedurende het verblijf in het hondenpension sterft zal het hondenpension indien het van het (verblijf-) adres van de eigenaar op de hoogte is, de eigenaar hiervan onmiddellijk verwittigen en met hem overleggen hoe met het overleden dier dient te worden behandeld . Indien de eigenaarvoor het hondenpension onbereikbaar is, is het hondenpension gerechtigd met het overleden dier te handelen naar beste weten. 

 

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van Reserveringsgeld, pensionkosten en/of andere kosten welke de eigenaar aan het Hondenpension is verschuldigd, komen voor de rekening van de eigenaar zulks met een  minimum van € 25.00 

 

In de huisreglementen wordt onder “eigenaar” verstaan degene met wie een pensionovereenkomst betreffende een huisdier wordt aangegaan.

 

De eigenaar van de hond blijft ten alle tijde hoofdverantwoordelijk en aansprakelijk  voor zijn hond.